Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami Przedsiębiorstwa Innowacyjnego AVANTI Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kolbudach ul. Wybickiego 2A , lub reprezentują osoby prawne ( spółki ) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach, lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe
do kontaktowania się z P.I. AVANTI Sp. z o.o. Sp.k.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez P.I. AVANTI Sp z o.o. Sp. k.. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art.13 RODO, informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest P.I. AVANTI Sp. z o.o. Sp.k. Z siedzibą w Kolbudach 83-050, ul. Wybickiego 2A, e-mail: biuro@avanti-kolbudy.pl, tel. +48 58 6826 903
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym , tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych ( np. dane zawarte w fakturach) a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy. P.I. AVANTI Sp. z o.o. Sp.k. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak firmy kurierskie i transportowe. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ( poza UE ) lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.